STRONA GŁÓWNA
 Regulamin
 Informacje o GCI
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy
 Gmina Warnice 2006
 • Regulamin

  REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W OBRYTEJ

  1.      Gminne Centrum Informacji w Obrytej jest jednostką działającą w strukturze Urzędu Gminy w Warnicach.

  2.      Z usług GCI można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 - 1800 oraz w soboty od 900-1900.

  3.      Podstawowa działalność GCI polega na zapewnieniu mieszkańcom gminy Warnice dostępu do internetowych baz danych w obszarach:

  ·        rynku pracy,

  ·        edukacji i zdobywania nowych kwalifikacji,

  ·        przedsiębiorczości,

  ·        integracji europejskiej.

  4.      W ramach wymienionych w punkcie 3 obszarów świadczone są usługi dodatkowe:

  ·        kopiowanie;

  ·        skanowanie;

  ·        drukowanie;

  ·        wysyłanie faxów i maili;

  ·        inne.

  5.      Korzystanie z usług GCI odbywa się w obecności i pod opieką pracowników Centrum.

  6.      Korzystanie z usług GCI jest bezpłatne.

  7.      Pracownicy GCI służą klientom pomocą w korzystaniu z zasobów Centrum, udzielają informacji, instruują co do sposobu obsługi urządzeń znajdujących się w GCI

  8.      W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego pracownicy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.

  9.      Klienci mogą dokonywać wcześniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego (dotyczy to dwóch stanowisk), przy czym czas oczekiwania na klienta nie może przekroczyć pięciu minut.

  10. W czasie trwania szkoleń i kursów dostęp do stanowisk komputerowych nie będzie możliwy.

  11. Klienci korzystający z usług GCI są zobowiązani wpisać się do książki klientów.

  12. Z jednego stanowiska komputerowego może korzystać jedna osoba, za zgodą pracownika GCI - najwyżej dwie osoby.

  13. Klient może dokonać zapisu wyszukanych informacji na własnej dyskietce lub płycie CD. Nośniki, na których ma być dokonany zapis winny być nie używane.

  14. Za umyślne uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca ze sprzętu.

  15. Wszelkie wady i awarie sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikowi GCI.

  16. Zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania.

  17. W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania należy uzgodnić to z pracownikiem.

  18. Za szkody wynikłe w przypadku niezastosowania się przez osobę korzystająca z nakazów punktu 16 i 17 zostanie ona obciążona kosztami usunięcia tych szkód.

  19. Przy korzystaniu z internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

  20. Wszelkie dokumenty prywatne przechowywane na dysku komputerów GCI, bez zgody pracowników GCI, zostaną wykasowane.

  21. Korzystając z GCI należy zachować ciszę i spokój.

  22. W pomieszczeniu GCI obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz alkoholu.

  23. Za garderobę i inne przedmioty należące do klientów Gminne Centrum Informacji nie odpowiada.

  Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu nie mogą korzystać z usług GCI